Chương trình học bổng Nhà lãnh đạo Toàn cầu của Đại học George Washington cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh theo đuổi chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại trường.

Hạn chót nộp đơn: 7/2/2014

Học bổng được trao cho các ứng viên theo học chương trình toàn thời gian tại các trường thành viên gồm: College of Professional Studies, Columbian College of Arts and Sciences, Elliott School of International Affairs, Graduate School of Education and Human Development, School of Business and School of Engineering and Applied Science.

Học bổng gồm học phí toàn phần, và được cấp tối đa ba năm dành cho chương trình thạc sĩ và tối đa là năm năm cho chương trình tiến sĩ.

Thông tin chi tiết tại: http://www.gwu.edu/~fellows/fellowships/global_leaders.html